วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

การร้องขอเป็นผู้อนุบาล

การร้องเป็นผู้อนุบาล
การร้องเป็นผู้อนุบาลนั้นเป็นกรณีที่ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง หรือศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อขอเป็นผู้อนุบาลของบุคคลไร้ความสามารถ

ควรยื่นฟ้องที่ศาลไหน
ทั้งนี้ จะยื่น ณ ศาลเยาวชนที่ใด ให้ดูที่ผู้ร้อง (ผู้ยื่นคำร้องขอเป็นผู้อนุบาล) ว่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่ใด ยกตัวอย่างเช่น หากนาย ก. ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ที่ จังหวัดนนทบุรี ก็ให้ยื่นต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

ความหมายของคนไร้ความสามารถ
คนไร้ความสามารถมีความหมายอย่างไรให้ดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๘  วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติไว้ว่า บุคคลวิกลจริตผู้ใด ถ้าคู่สมรสก็ดี ผู้บุพการีกล่าวคือ บิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย ทวดก็ดี ผู้สืบสันดานกล่าวคือ บิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย ทวดก็ดี ผู้สืบสันดานกล่าวคือ ลูก หลาน เหลน ลื่อ อัยการก็ดี ร้องขอต่อศาลให้สั่งให้บุคคลวิกลจริตผู้นั้นเป็นคนไร้ความสามารถ
มาตรา ๒๘ วรรคสองบัญญัติว่า บุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดให้อยู่ในความอนุบาล การแต่งตั้งผู้อนุบาล อำนาจหน้าที่ของผู้อนุบาลและการสิ้นสุดของความเป็นผู้อนุบาล ให้เป็นไปตามบทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายกฎหมายนี้
มาตรา ๒๘ วรรคสาม บัญญัติไว้ว่า คำสั่งของศาลตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
จากบทบัญญัติดังกล่าวคนไร้ความสามารถก็คือบุคคลวิกลจริตนั่นเอง กล่าวคือ บุคคลผู้มีจิตผิดปกติหรือตามที่เข้าใจกันทั่วๆ ไปว่าเป็นบ้านั่น แต่นอกจากนี้ศาลฎีกาได้แปลความคำว่า “วิกลจริต” ไว้ว่า คำว่า บุคคลวิกลจริต มิได้หมายหมายถึงเฉพาะถึงบุคคลที่มีกิริยาอาการผิดปกติเพราะสติวิปลาศคือ ขาดความรำลึก ขาดความรู้สึก และขาดความรู้สึกผิดชอบด้วยเพราะบุคคลดังกล่าวนี้ไม่สามารถประกอบกิจการงานของตนหรือประกอบกิจส่วนตัวของตนได้ทีเดียว
ผู้ป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมอง ต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลามีอาการพูดไม่ได้ หูไม่ได้ยินตาทั้งสองข้างมองไม่เห็น มีอาการอย่างคนไม่มีสติสัมปชัญญะใดๆ ไร้ความสามารถที่จะดำเนินกาจการทุกสิ่งทุกอย่าง ถือว่าเป็นบุคคลวิกลจริต (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๙๐/๒๕๐๙

ผลของการที่คนไร้ความสามารถกระทำไปเป็นอย่างไร

เป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๒๙ ที่บัญญัติไว้ว่า การใดๆ อันบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทำลง การนั้นเป็นโมฆียะ

Post Ads (Documentation Required)

Author Info (Documentation Required)

Disqus Shortname

Comments system