วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การร้องขอจัดการมรดกเมื่อบุคคลถึงแก่ความตายมรดกของผู้นั้นอันได้แก่ ทรัพย์สิน สิทธิหรือหน้าที่ ต่างๆ ย่อมตกได้แก่ทายาทโดยผลของกฎหมาย

            อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติทรัพย์มรดกจำพวกที่ดิน หรือรถยนต์นั้น หากทายาทไปขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมาเป็นของตนนั้น ก็มักจะได้รับคำตอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าต้องมีคำสั่งศาลที่ตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะดำเนินการให้ได้ ดังนั้น ทายาทจึงควรแต่งตั้งทนายความเพื่อให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอจัดการมรดกให้ ซึ่งศาลจะดำเนินการไต่สวนคำร้องประมาณ 1 เดือน ถัดจากวันยื่นคำร้อง

            เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตแล้วก็ต้องขอคัดคำสั่งเอาไปแสดงให้เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการจดทะเบียนโอนต่อไป

Post Ads (Documentation Required)

Author Info (Documentation Required)

Disqus Shortname

Comments system