วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การร้องขอจัดการมรดกเมื่อบุคคลถึงแก่ความตายมรดกของผู้นั้นอันได้แก่ ทรัพย์สิน สิทธิหรือหน้าที่ ต่างๆ ย่อมตกได้แก่ทายาทโดยผลของกฎหมาย

            อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติทรัพย์มรดกจำพวกที่ดิน หรือรถยนต์นั้น หากทายาทไปขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมาเป็นของตนนั้น ก็มักจะได้รับคำตอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าต้องมีคำสั่งศาลที่ตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะดำเนินการให้ได้ ดังนั้น ทายาทจึงควรแต่งตั้งทนายความเพื่อให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอจัดการมรดกให้ ซึ่งศาลจะดำเนินการไต่สวนคำร้องประมาณ 1 เดือน ถัดจากวันยื่นคำร้อง

            เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตแล้วก็ต้องขอคัดคำสั่งเอาไปแสดงให้เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการจดทะเบียนโอนต่อไป

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การเตรียมตัวไปศาลในฐานะจำเลยคดีอาญา


-สิทธิของผู้ต้องหา

ผู้ต้องหา หมายถึง ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล

ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิดังนี้

1 ได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำที่ถูกกล่าวหาและข้อหา

2 แจ้งให้ญาติหรือผู้ที่ไว้วางใจทราบว่าถูกจับและสถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรก

3 พบและปรึกษาผู้ที่เป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว

4 ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อญาติได้ตามสมควร

5 สิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย

6 ได้รับแจ้งสิทธิก่อนพบพนักงานสอบสวน ดังนี้

            6.1 จะให้การหรือไม่ยอมให้การต่อพนักงานสอบสวน หรือขอให้การในชั้นศาล ก็ได้

            6.2 ถ้อยคำที่ให้การอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีของศาล

            6.3 สิทธิที่จะให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้ในชั้นสอบสวน

            6.4 สิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐด้วยการจัดหาทนายความให้

7 สิทธิที่จะขอประกันตัว-สิทธิของจำเลย

จำเลยคือ ผู้ต้องหาที่ถูกฟ้องต่อศาลแล้ว

1 สิทธิในการได้รับการช่วยเหลือจากรัฐด้วยการจัดหาทนายความให้

2 สิทธิแต่งตั้งทนายความเพื่อแก้ต่างในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง

3 สิทธิที่จะพบและปรึกษาผู้ที่เป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว

4 สิทธิตรวจดูสำนวนการไต่สวนมูลฟ้องหรือการพิจารณาของศาล

5 สิทธิตรวจดูสิ่งที่ยื่นเป็นพยานหลักฐาน คัดสำเนาสิ่งนั้นๆ

6 สิทธิตรวจหรือคัดสำเนาคำให้การของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบคำให้การของตน

7 สิทธิที่จะนำพยานหลักฐานมาสืบ-การเตรียมตัวไปศาลในฐานะจำเลยในคดีอาญา

1 ทำคำให้การไปให้พร้อม หากยังไม่ได้ยื่นคำให้การ

2 นำหมายนัดหรือหมายเรียก และสำเนาคำฟ้องไปด้วย

3 เตรียมสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน

4 เตรียมหลักทรัพย์เพื่อใช้ประกันตัว โดยให้สอบถามราคามาตรฐานกลางในการประกันต่อศาลนั้นๆ ก่อน

5 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยหมายเหตุ เมื่อบุคคลใดถูกฟ้องเป็นจำเลย ควรปรึกษาและแต่งตั้งทนายความ..................................................................................................

Post Ads (Documentation Required)

Author Info (Documentation Required)

Disqus Shortname

Comments system