วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

บริการกฎหมาย


-รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
-ร้องจัดการมรดก
-รับรองบุตร
-จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
-รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
-รับปรึกษาอรรถคดีต่างๆ
-คดีอาญา คดีแพ่ง คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีแรงงาน คดีล้มละลาย คดีปกครอง
-รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร
-รับติดตามหนี้สิน
-เจรจาประนอมหนี้
-ใบอนุญาติสำนักงาน
-รับจัดการมรดก
-รับลงชื่อรับรองลายมือชื่อและเอกสาร Notarial Services Attorney (โนตาลีปับลิค)
-อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกฏหมายทุกเรื่อง


Post Ads (Documentation Required)

Author Info (Documentation Required)

Disqus Shortname

Comments system