วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

เกี่ยวกับสำนักงาน     บริษัท มณเฑียรธรรมทนายความ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยคุณมณเฑียร อุดมเลิศศรีนภา และกลุ่มทนายความที่พร้อมด้วยความรู้และประสบการณ์อีก 6 คน โดยมีทนายความอาวุโสเป็นที่ปรึกษาอีก 2 คน เพื่อที่จะให้การบริการทางกฎหมายได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีความตั้งใจที่จะให้บริการทางวิชาชีพด้านกฎหมาย เพื่อเผยแพร่และดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ
           บริษัท มณเฑียรธรรมทนายความ จำกัด ให้การบริการทางด้านกฎหมายในหลายๆด้าน ครอบคลุมการดำเนินการทางธุรกิจและธุรกรรมเกือบทุกประเภท ได้แก่ งานจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด งานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร งานด้านนิติกรรมสัญญาทุกประเภท ทั้งระหว่างเอกชนด้วยกัน และระหว่างภาครัฐกับเอกชน งานด้านกฎหมายแรงงาน ด้านภาษีอากร ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ งานด้านร้องขอจัดการมรดกและรับรองบุตร รวมทั้งรับปรึกษาอรรถคดีต่างๆ ทั้งคดีอาญา คดีแพ่ง

Post Ads (Documentation Required)

Author Info (Documentation Required)

Disqus Shortname

Comments system