วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

ทีมงานกฏหมาย

นายพฤหัส ไชยราช  
ทนายความอาวุโสและที่ปรึกษาบริษัท


ทนายอติพล ศรจิตติ
หัวหน้า สำนักงานทนายความนายธนวรรธ กล้าปราบศึก  
ทนายความประจำสำนักงาน
นายยงเดช บุตรโรทัย
ทนายความประจำสำนักงาน
  นายปรัชญา สงสาร 
ทนายความประจำสำนักงาน

นางสาวกนกพร ดีขยัน  
ทนายความประจำสำนักงาน

นางสาวฐิติมาภรณ์ จุลกิ่ง
ทนายความประจำสำนักงาน
นางสาววิจิตรา สืบวงส์
ทนายความประจำสำนักงาน
ภูวเดช วงศ์เคี่ยม
ทนายความประจำสำนักงาน


นายพงศภัค ใจธัญ
ทนายความประจำสำนักงาน

นางสาวนวพร ไกรสุขุม
ผู้ช่วยทนายความ
นางสาวกัลยา ดีขยัน
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน

Post Ads (Documentation Required)

Author Info (Documentation Required)

Disqus Shortname

Comments system